Zensus Общ преглед на най-важното

Информация за Zensus 2022

Zensus, известен още като преброяване на населението, разкрива колко души живеят в Германия към определена дата, как живеят и работят те. Поради пандемията от коронавирус предвиденото за 2021 г. преброяване на населението беше отложено с една година.

Ето и най-важната информация за Zensus/преброяването на населението 2022.

Какво е Zensus/преброяване на населението2022?

Zensus/преброяването на населението дава надеждни цифри за броя на населението в общините, федералните провинции и Германия като цяло. То установява също данни за демографията, като например възраст, пол или гражданство, трудова заетост, образование, големина на домакинството и положение във  връзка с жилището и жизненото пространство в Германия.

Резултатите от преброяването на населението служат като основа за вземането на решения и планирането в политиката, икономиката и обществото.

Европейският съюз задължава страните членки да извършват преброяване на населението на всеки десет години. В Германия Законът за преброяване на населението създава правната рамка за провеждане на преброяването на населението 2022.

Как функционира Zensus/преброяването на населението 2022?

Както при преброяването на населението 2011, така и при преброяването на населението 2022 се използва процедура, разработена от статистическите служби на федералната държава и на федералните провинции, наречена преброяване на населението въз основа на регистрите.

За целта се използват на първо място вече наличните данни от административните регистри. На някои места данните от администрацията са твърде неточни или не са налице. Затова малка част от населението се анкетира допълнително директно.

Какви анкети има?

 

а) анкети в домакинства и анкети в общежития

  • В лично интервю се поставят общи въпроси във връзка с лицето и домакинството (например големина на домакинството, име, пол, семейно положение, гражданство).
  • Живеещите в домакинства, избрани на случаен принцип (около 10 % от всички домакинства в Германия) и живеещите в общежития са длъжни по закон да участват в анкетата. Общежития са например студентските или работническите общежития.
  • Освен това в онлайн въпросник анкетираните дават информация за тяхното жилищно положение, училище и образование или трудова дейност.
  • Чрез повторно анкетиранесе проверява качеството на анкетите в някои домакинства и общежития.

б) анкетиране в места за колективно жилищно настаняване

  • Към местата за колективно жилищно настаняване спадат например домове за възрастни хора и домове за медикосоциални грижи, психиатрични заведения, места за лишаване от свобода или места за колективно жилищно настаняване за бежанци. Ръководствата на тези заведения предоставят информация като представители, например за броя и имената на живущите.

в) преброяване на сградите и жилищата

  • В онлайн формуляр всички лица, собственици на къщи и жилища или техните управители, отговарят на  въпроси за техните недвижими имоти, например година на построяване, големина, вид на отоплението и наем. При жилища, отдадени под наем, се събират имената на до двама наематели, за да могат да се свържат данните за жилищата и домакинствата.

Как защитаваме Вашите данни?

Сигурността на Вашите данни е от най-голяма важност за нас!

Затова

  • всички служители и преброители, които отговарят за преброяването на населението, за задължени по закон да спазват поверителност и поверителност на статистическите данни.
  • изпращането на данни онлайн се извършва в криптиран вид.
  • ние не предаваме събраните данни на трети лица, също не и на други ведомства извън статистиката.
  • имената и данните за адресите се отделят от другите Ваши данни възможно най-рано и се изтриват, така че да не могат да бъдат свързани с Вас.

Кой извършва преброяването на населението?

Статистическите служби на федералната държава и на федералните провинции подготвят анкетите, координират изпълнението и осигуряват спазването на стандартите за качество.

За анкетирането на домакинствата на място отговарят комуналните служби за събиране на данни и преброителите като така наречени пълномощници за събиране на данни.

Допълнителна информация

има на нашата интернет страница на немски и английски език. Чрез нашия формуляр за контакт можете да изпратите запитване на немски или английски език.