Zensus Najważniejsze fakty w skrócie

Informacje na temat Spisu Powszechnego 2022

Spis powszechny – znany również jako spis ludności – pozwala ustalić, ile osób żyje w danym dniu w Niemczech, jak mieszkają i pracują. Z powodu pandemii koronawirusa, spis zaplanowany na 2021 rok został przesunięty o rok.

Tutaj znajdą Państwo najważniejsze informacje na temat Spisu Powszechnego 2022.

Czym jest Spis Powszechny 2022?

Spis powszechny dostarcza wiarygodnych danych o liczbie ludności dla gmin, krajów związkowych i całych Niemiec. Gromadzi również dane demograficzne, takie jak wiek, płeć czy obywatelstwo, zatrudnienie, wykształcenie, wielkość gospodarstwa domowego oraz sytuacja mieszkaniowa i zakwaterowanie w Niemczech.

Wyniki spisu służą jako podstawa do podejmowania decyzji i planowania w polityce, gospodarce i społeczeństwie.

Unia Europejska zobowiązuje swoje kraje członkowskie do przeprowadzania spisu powszechnego co dziesięć lat. W Niemczech ustawa o spisie powszechnym stanowi ramy prawne dla przeprowadzenia spisu powszechnego w 2022 roku.

Skontaktowano się ze mną – co mam zrobić?

Istnieje ustawowy obowiązek dostarczania informacji dla wszystkich badań spisowych.

Jeśli zostali Państwo wybrani do badania w ramach spisu powszechnego, skontaktujemy się z Państwem po 15 maja 2022 r. Może to się odbyć na dwa sposoby: może się z Państwem skontaktować osobiście ankieter w celu przeprowadzenia krótkiego wywiadu lub otrzymają Państwo list z danymi dostępowymi do kwestionariusza online. W przypadku wywiadu bezpośredniego, ankieterzy przestrzegają na miejscu zasad higieny.
Jeżeli zostali Państwo wybrani do udzielenia informacji do więcej niż jednego badania spisowego, kontakt może nastąpić zarówno osobiście, jak i listownie.

Dzięki danym dostępowym online mogą Państwo wziąć udział w badaniu spisowym bezpośrednio na podanej stronie internetowej. Kwestionariusz jest dostępny w różnych językach.

Jak działa Spis Powszechny 2022?

Do Spisu Powszechnego 2022 – podobnie jak do Spisu Powszechnego 2011 – zostanie zastosowana procedura opracowana przez urzędy statystyczne Federacji i krajów związkowych, określana jako spis powszechny oparty na rejestrach.

Do tego celu w pierwszej kolejności wykorzystywane są już dostępne dane z rejestrów administracyjnych. Jednak niektóre dane administracyjne są nieprecyzyjne lub ich brak. Dlatego też niewielka część populacji jest dodatkowo badana bezpośrednio.

Jakie rodzaje ankiet są prowadzone?

a) Ankiety dotyczące gospodarstw domowych i budynków zamieszkania zbiorowego

  • W wywiadzie osobistym zadawane są ogólne pytania dotyczące osoby i gospodarstwa domowego (np. wielkość gospodarstwa, imię i nazwisko, płeć, stan cywilny, obywatelstwo).
  • Mieszkańcy losowo wybranych gospodarstw domowych (ok. 10% wszystkich gospodarstw domowych w Niemczech), jak również wszyscy mieszkańcy budynków zamieszkania zbiorowego są ustawowo zobowiązani do wzięcia udziału w badaniu. Budynkami zamieszkania zbiorowego są, np. akademiki i hotele pracownicze.
  • W kwestionariuszu online respondenci podają również informacje na temat swojej sytuacji mieszkaniowej, wykształcenia lub działalności zawodowej.
  • W nielicznych gospodarstwach domowych i budynkach zamieszkania zbiorowego przeprowadzane jest powtórne badanie  w celu sprawdzenia jakości badań.

b) Ankieta w obiektach zbiorowego zakwaterowania

  • Obiekty zbiorowego zakwaterowania obejmują, np. domy seniora i opieki, zakłady psychiatryczne, zakłady poprawcze lub schroniska dla uchodźców. Zarządcy obiektów przekazują informacje, np. liczbę i nazwiska mieszkańców, w kwestionariuszu online.

c) Spis budynków i lokali mieszkalnych

  • W kwestionariuszu online wszystkie osoby będące właścicielami domów i mieszkań lub ich zarządcy odpowiadają na pytania dotyczące swoich nieruchomości, np. rok budowy, powierzchnia, rodzaj ogrzewania i czynsz. W przypadku wynajmowanych lokali mieszkalnych gromadzi się nazwiska maksymalnie dwóch lokatorów w celu powiązania szczegółów dotyczących lokali mieszkalnych i gospodarstw domowych.

Jak chronimy Państwa dane?

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem!

W związku z tym

  • wszyscy pracownicy odpowiedzialni za spis, jak również ankieterzy podlegają prawnemu obowiązkowi zachowania poufności i tajemnicy statystycznej.
  • transmisja danych online jest zaszyfrowana.
  • nie przekazujemy zebranych danych indywidualnych osobom trzecim, nawet organom władzy spoza urzędów statystycznych.
  • - nazwiska i dane adresowe są jak najszybciej oddzielane od innych danych i usuwane, aby nie można było wyciągnąć żadnych wniosków na temat Państwa osoby.

 Kto przeprowadza spis?

Urzędy statystyczne Federacji i krajów związkowych przygotowują badania, koordynują ich realizację i zapewniają zgodność ze standardami jakości.

Za przeprowadzenie badań gospodarstw domowych na miejscu odpowiedzialne są gminne biura ankietowe i ankieterzy jako tzw. pełnomocnicy.

Więcej informacji...

... dostępnych jest na tej stronie internetowej w języku niemieckim i angielskim. Zapytanie w języku niemieckim lub angielskim można złożyć za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.